Ninas Pedagogiska Ask

Alla inlägg under december 2014

Av Nina Reale - 9 december 2014 15:30

Idag var jag på fästningsmuseet i Varberg tillsammans med Veronica och Terese. Vi började med att titta på en tillställning som hette Lekstäver och orddjur som var anpassad för barn och unga. Tillställningen var inne i ett stort rum och där fanns massvis med bokstäver i olika färger och storlekar. 

Laursen (2010, s.67) beskriver hur barnen genom att få experimentera och få prova sig fram med skriftspråket utvecklar en förståelse för sambandet mellan skriftens symboler och det talande språket.

 

 

Jag tyckte tillställningen var intressant och givande. Jag hade gärna tagit med mig en barngrupp dit och haft en hel dag med lekar och aktiviteter. I tillställningen får barnen möjlighet att göra massvis med olika aktivieter som till exempel att gå på bokstavsjakt, bokstavera sina namn och spela memory där barnen ska para ihop de rätta bokstäverna.  

 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2012, s.46) beskriver hur viktigt det är att pedagogen ständigt medverkar aktivt i samtal med barnen genom att ställa utvecklande frågor. Jag anser att under tiden som barnen får leka och arbeta med bokstäverna på tillställningen är det viktigt att vi pedagoger ställer frågor till barnen där barnen får möjlighet att beskriva sin egna uppfattning och tolkning. 

 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet redogör för:

  • Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. (Lgr11, s.9)
  • Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. (Lgr11, s.9)

 

Efter vi hade tittat på tillställningen Lekstäver och Orddjur gick vi vidare och tittade på de andra utställningarna på fästningsmuseet. På övervåningen fanns en utställning som hette Halland genom tiderna. Utställningen handlade om Hallands historia och var väldigt intressant. Det var spännande att se hur samhället har utvecklats under dessa år. Utställningen handlade om historia och jag tror definitivt att det är något som barnen också skulle se som intressant.

 

Hur kan jag arbeta med utställningen i en barngrupp? Jag skulle arbeta med det genom att låta barnen först få gå runt och titta och prova de olika föremålen som fanns på utställningen. Till exempel fanns det ett gammalt kök och en gammal telefon. Eftersom barnen i dag inte har växt upp med samma föremål som sina föräldrar och morföräldrar tror jag det kan vara intressant för dem att se hur det såg ut för i tiden. Efter att barnen har varit på utställningen kan pedagogerna fortsätta arbeta historian som ett tema. Barnen kan till exempel skapa egna föremål som antingen existerade för i tiden eller som barnen tror finns i framtiden. 

 

 

Ett kök som skiljer sig till stor del ifrån hur de flesta kök ser ut idag. Förr i tiden bodde många familjer på gårdar och bara det kan pedagogerna använda sig av och arbeta med tillsammans med barnen. Vilka matvaror får vi ifrån djuren som lever på gårdar? Hur lever grisarna och kossorna? Det finns massvis med idéer som man kan arbeta med. 

 

 

Varbergs fästning i miniatyr. 

 

 

Cykelns utveckling. Pedagogerna kan diskutera med barnen om hur deras cyklar skiljer sig från utställningens cyklar. Hur såg barnens cyklar ut förr? 

 

Efter vi hade tittat på utställningen om Halland genom tiderna tittade vi på utställningen om Bockstensmannen. Utställningen om Bockstensmannen var också jätte intressant och en känd utställning här i Varberg. Historian om Bockstensmannen kan också leda till ett tema arbete i förskolan. Hur levde de förr? Vem var Bockstensmannen? Jag anser att både utställningen om Bockstensmannen och Halland från förr går att arbeta med i förskolan och i förskoleklass. Pedagogerna kan göra massvis med lärorika aktiviteter där de kan få in bland annat språk, matematik och naturvetenskap. 

 

-------------------------------

Referenser

 

Doverborg, Elisabet & Pramling Samuelsson, Ingrid (2012). Att förstå barns tankar: kommunikationens betydelse. 4., [rev.] uppl. Stockholm: Liber

 

Laursen, Helle Pia, Möten med skriftspråk- ett socialsemiotiskt perspektiv på tidigt skriftspråkstillägnande i, Holm, Lars & Laursen, Helle Pia (red.) (2010). Språklig praxis i förskolan. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur


Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. (2011). Stockholm: Skolverket. Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575

 


ANNONS
Av Nina Reale - 5 december 2014 19:00

Idag hade vi en föreläsning+ workshop tillsammans med Carina Mattsson från Timmele förskola. Carina [1] presenterade många spännande idéer om hur man kan arbeta med matematik i utemiljö. Vi fick sedan gå runt och testa på olika matematiska övningar som Carina hade tagit med sig till workshopen. 

I slutet av workshopen visade Carina upp ett bildspel över projektet matematikspaning som hon hade gjort tillsammans med två andra pedagoger. 

 

Eriksson, Mattsson och Strömbom (2004, s.8) redogör för att projektet började med en aktivitet där pedagogerna skapade en egen bilmatta tillsammans med barnen. Efter att ett barn uppmärksammat en kyrka på bilmattan utvecklades aktiviteten  till att bli en utflykt till en kyrka där barnen spanade efter mönster runt om i kyrkans utemiljö. Mönsterspaningen utvecklades därefter ytterligare till en aktivitet där barnen fick bygga egna kyrkor. Efter alla barnen hade byggt kyrkor satte pedagogerna och barnen ihop alla kyrkorna till en kyrkby (Eriksson, Mattsson och Strömbom 2004, ss 9-11)

 

Eriksson, Mattson och Strömbom (2004, s.13) beskriver att i deras projekt arbetade de med många matematiska begrepp som problemlösning, former, storlek, mönster, lägesord, ordningstal och rumsuppfattning. Jag anser att deras projekt var extremt lärorikt och intressant. Deras projekt inspirerade mig till att vilja göra mer aktiviteter i utomhusmiljö. 

 

 

En aktivitet som vi fick testa på under workshopen var att lägga kottar runt varandras kroppar. Sedan fick vi räkna ihop hur många kottar vi hade använt.

 

 

Vid den här aktiviteten skulle vi hitta ett föremål och placera det på rätt färgplats. Tanken med aktiviteten var att barnen skulle få hitta olika föremål ute i naturen som de sedan kunde sortera efter färg. 

 

Thisner (2007, s.31) redogör för hur pedagogerna kan ge barnen i uppgift att leka mönsterdetektiver där barnen får leta efter mönster i naturen, i byggnader eller runt om i förskolans miljö. Jag tycker det är en jätte bra aktivitet att låta barnen gå på mönsterspaning eller att leka mönsterdetektiver. Barnen tränar inte bara matematik utan även språk. 

 

I Läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev 2010) redogörs det för att förskolan ska sträva efter att varje barn: 

  •  Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. 
  •  Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring. (Lpfö 98 rev. 2010, s.10)

 

 

Demokratisk röstning. En aktivitet som Carina visade som är rolig att göra tillsammans med barnen var att vid olika förslag göra en demokratisk röstning. Pedagogen lägger fram tre olika alternativ och så får barnen gå fram och välja en färg (ett alternativ) och lägga i ett av rören. 

 

 

Jag fastnade väldigt mycket för den här klockan. I stället för att fokusera på siffrorna så plockar man bort siffrorna och ersätter dem med bilder. Det är bilder för frukost, aktiviteter, lunch, vila och mellanmål. Med den här klockan kan barnen lättare relatera till vad som sker under dagen. 

 

----------------------------------------

Referenser: 

 

[1] Carina Mattsson, Föreläsning & workshop Matematik, Campus Varberg, 2014-12-05.

 

Eriksson, Christina, Mattson, Carina & Strömbom, Carina (2004) Matematikspaning: Former & Mönster. Nämnaren Nr. 1: 8-14

 

Läroplan för förskolan Lpfö 98. [Ny, rev. utg.] (2010). Stockholm: Skolverket

 

Thisner, Annika (2007). Matte på burk: en arbetsmetod för förskolan. Stockholm: Sveriges utbildningsradio

 
ANNONS
Av Nina Reale - 4 december 2014 18:15

Hej!

I tisdags den 2a december hade vi en workshop med Anna Gunnarsson från navet i Borås. Workshopen handlade om hållbar konst. Idag hade vi en till workshop med Anna som handlade om olika expriment. Jag berättar mer om dessa två workshoppar i våran förskolepodd avsnitt 4. 

 

Av Nina Reale - 2 december 2014 20:30

I måndags hade vi VFU uppföljning Utställning av didaktiskt material där alla i klassen fick visa upp sitt didaktiska material. I vår podd avsnitt 3, presenterar vi och diskuterar om våra olika didaktiska material. 

Vi har nu även skapat en sida på facebook som heter Förskolepodden, så ni får gärna gå in och titta där!:) 

 

Av Nina Reale - 1 december 2014 18:00

Idag hade vi vfu uställning då vi fick ställa ut vårt didaktiska material. 

När jag var ute under mina första fältdagar uppmärksammade jag att pedagogerna arbetade mycket med alfabetet och veckans bokstav. Så varje onsdag fick barnen lära sig en ny bokstav. Eftersom jag brinner väldigt mycket för språkutveckling valde jag då att göra ett memory med bokstäver. Jag berättade både för pedagogerna och för barnen att vi under kursens gång arbetat mycket med språk och även med estetiska lärprocesser som bild, drama, musik och textil.

Eftersom pedagogerna inte hade gått i alfabetisk ordning när de valt ut bokstäver så valde jag att göra memoryt med de bokstäver som barnen hade hunnit arbetat med.  Memoryt gick ut på att barnen skulle para ihop en bokstav med en bild. Till exempelvis skulle barnen para ihop en bild på bokstaven M med en bild på en mus, bokstaven K med en bild på en katt och så vidare. 

 

Min tanke med memoryt var att det skulle utvecklas till två ytligare aktiviteter. Några dagar efter att jag hade introducerat memoryt arbeta barnen med bokstaven k. Jag planerade då en aktivitet där barnen skulle få göra egna kattböcker. Jag började aktiviteten med att läsa en saga om en katt och efter det berättade jag för barnen att de skulle få skapa sin egen katt bok. Till aktiviteten hade jag lånat olika kattböcker från skolans bibliotek. Det var blandade sagoböcker och faktaböcker. Eftersom många av barnen i förskoleklassen redan lärt sig läsa och skriva så fick barnen vid skapandet av sina kattböcker välja själva om de ville rita, skriva en saga eller skriva fakta om katten. 

Under den sista veckan på min VFU var veckans bokstav M. Jag och min handledare hade då planerat att jag skulle hålla i genomgången av bokstaven och sedan skulle barnen få möjlighet att sy sina egna möss. Vi började med att ha morgonsamling och jag hade då tagit med mig en mus som jag själv hade sytt till samlingen. Jag presenterade musen Klas för barnen och efter att barnen hade fått komma på egna ord på bokstaven m så berättade jag för barnen att de skulle få sy egna möss. 

 

Jag var väldigt nöjd med mitt didaktiska material då jag såg en tydlig koppling till hur mitt material kunde utvecklas till ytligare aktiviteter. Jag kopplar mina aktiviteter till kursens innehåll då jag både fick in bild, textil, matematik och språk. 

 

I Läroplanen för skolan redogörs det för:

  • Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. (Lgr11, s.9)
  • Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. (Lgr11, s.9)
  • Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. (Lgr11, s.9)

Jag berättar mer om mitt didaktiska material i vår podd som kommer ut i morgon. 

-----------------------------

Referenser

 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. (2011). Stockholm: Skolverket. Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575

 

 

 


Tidigare månad - Senare månad

Presentation


Hej och välkommen till min didaktiska portfolio! Mitt namn är Nina Reale och jag läser min 6e termin på Förskollärarprogrammet. Här på min blogg får ni följa det som sker under terminens gång. Det är allt från föreläsningar/workshops, VFU till egna tankar

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1 2
3
4 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< December 2014
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Ninas Pedagogiska Ask med Blogkeen
Följ Ninas Pedagogiska Ask med Bloglovin'

Läs bloggen på ett annat språk!


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se